Đưa Rước Các Thí Chủ Tới Chùa

Mục Đích:

- Giúp cho các cụ không có phương tiện xe cộ để có thể tới thăm làng thường xuyên hơn.

 

Kết Quả Mong Muốn:

- Danh sách và ngày rảnh rỗi của những thí chủ có thể đưa đón; các cụ có thể liên lạc khi cần phương tiện tới chùa.

 

Kết Quả Hiện Tại:

- 0% 

 

Cần Sự Đóng Góp Công Quả Cho Những Công Việc Sau Đây:

- Các thí chủ vùng San Dieo, CA

- Các thí chủ vùng Santa Anna, CA

Các thí chủ vùng Los Angeles, CA

Các thí chủ vùng ...

 

Xin Các Thí Chủ Liên Lạc:

- Thư Ký - Minh Quang, Điện Thoại - , Email - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Thủ Quỹ - Ni Cô Hồng Đức, Điện Thoại - (714) 883-2986, Email - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.