Khóa Tu Trai Đàn Dược Sư Bính Thân 2016 (Đặc Biệt Qúy Sư Tây Tạng Làm Mandala Phật Dược Sư), Đại Giới Đàn Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thức Xoa Ma Ni, Bồ Tát Giới Xuất Gia, và Khánh Thành Nhà Vãng Sanh, Tại Làng Di Đà Conroe, Texas. 12081 Doty Dr.<> Conroe, TX 77303<> (936) 264-2596 Kính Bạch Cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni và Tòan Thể Qúy Đồng Hương Phật Tử. Với Sự Hướng Dẩn Của Thầy Thích Thông Lai, Khóa Tu Sẽ Được Tổ Chức 7 Ngày, Từ Ngày 8 Tháng 2, 2016 Dương Lịch Đến Ngày 15 Tháng 2, 2016 Dương Lịch. Thầy Trụ Trì Thích Thông Lai Cùng Ban Tổ Chức, Trân Trọng Kính Mời Chư Tôn Đức Tăng Ni và Tòan Thể Qúy Đồng Hương Phật Tử Quy Tựu Về Tham Dự. Khóa Tu Học Hoàn Toàn Miễn Phí. Qúy Vị Mua Vé Bay Về Phi Trường George Bush, Texas {IAH}, . Ban Tổ Chức Sẽ Đón, Đưa Khi Đến Và Về. Kính Xin Qúy Vị Đến Tham Dự, Hoan Hỷ Liên Lạc Ban Tổ Chức Ghi Danh Trước, Để Tiện Việc Sắp Xếp Nơi Cư Trú. Xin Qúy Vị Nhớ Mang Theo Y Áo (dành cho Những Phật Tử Đả Tu Xuất Gia Gieo Duyên)

»***Ghi Chú: Trong Khóa Tu Này, Thượng Tọa Thích Thông Lai Sẽ Có Tổ Chức Hướng Dẩn Sám Hối 5000 lạy, Qúy Vị Muốn Tham Dự, Phải Có Mặt Ngày 3 Tháng 2 Năm 2016.

Kính Xin Qúy Vị Hoan Hỷ Liên Lạc Ghi Danh Và Biết Thêm Chi Tiết Khóa Tu:

     Thầy Tuệ Minh: 562-356-7895   Sư Chú Tuệ Như: 760-718-9802

         Đạo Hữu Thiện Tâm : 518-331-6167

Đạo Hữu Diệu Thiện: 518-331-6317     Đạo Hữu Huệ Châu: 713-367-6300