Phát Hành Dĩa Pháp Âm

Do Phật tử phát tâm bồ đề phân phát dĩa Mp3 thuyết pháp hoàn toàn miễn phí.

 

 

USA - Santa Anna, Cali 
» đạo hữu Liễu Hội:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(714) 837-9536

 

USA - Cali
» đạo hữu Nguyễn Mẫn:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(408) 712 0220

 

USA - Texas
» đạo hữu Diệu Ngọc:
(832) 766-0012 hoặc
(281) 458-3717

 

USA - New York
» đạo hữu Tuấn:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(347) 859 7344

 

USA - Pennsylvania
» đạo hữu Thiện Thông:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(484) 798-5426

 

Canada - Alberta
» đạo hữu Tonya Lâm:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Úc Châu - Sydney
» đạo hữu Nguyễn Mẫn:
0434 083 950
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

» đạo hữu Diệu Dung:
0422 035 394
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Úc Châu -
» đạo hữu Mỹ Liên:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Việt Nam - Long Xuyên
» đạo hữu Trí Đạo:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
đt: 0913151093

 

Châu Âu - Pháp
» đạo hữu Tịnh Diệu:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Y!M: tamsu.hocdao